วัตถุประสงค์ของชมรมฯ คือ
    (1)   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิ่งเพื่อสุขภาพของสมาชิก โดยให้สมาชิกมีโอกาสวิ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และถูกต้องตามหลักวิชา    
    (2)   เพื่อสนับสนุนกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลายออกไป  
    (3)   เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์และความสามัคคี และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  
    (4)   เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านความรู้และด้านวิทยาการ ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  
    (5)   เพื่อรักษาชื่อเสียงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในด้านกีฬา  
คณะกรรมการชมรมฯ ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ดังนี้
    (1)  ประธานชมรมฯ    จำนวน 1 คน    
    (2)  รองประธานชมรมฯ    จำนวน 2 คน  
    (3)  เหรัญญิก    จำนวน 1 คน  
    (4)  นายทะเบียน    จำนวน 1 คน  
    (5)  กรรมการอื่นๆ    จำนวนไม่เกิน 10 คน  
    (6)  เลขานุการ    จำนวน 1 คน  
คณะกรรมการชมรมฯ พ้นจากหน้าที่ เมื่อ
    (1)  ลาออก    
    (2)  พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  
    (3)  สมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
    (4)  คกบ. เห็นสมควรให้พ้นจากหน้าที่  
สมาชิก มีคุณสมบัติ ดังนี้
    (1)  สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่คณะกรรมการชมรมฯ ได้อนุมัติการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก    
    (2)  สมาชิกสมทบ ได้แก่ ครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรือบุคคลภายนอก ที่คณะกรรมการชมรมฯ ได้อนุมัติการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
          โดยมีสมาชิกสามัญตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับรองว่าเป็นบุคคลที่ชมรมฯ สมควรรับเป็นสมาชิก และได้ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  
    (3)  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการที่ชมรมฯ กำหนด  
    (4)  ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ให้ชมรมฯ กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ คกบ. จะกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้  
สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงเมื่อ
    (1)  ลาออก    
    (2)  ตาย  
    (3)  พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. (ยกเว้นสมาชิกสมทบ)  
    (4)  คณะกรรมการชมรมฯ ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 เห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ