การสมัครสมาชิก ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ.
    (1)   ท่านจะต้องเป็นพนักงาน กฟผ.    
    (2)   ไม่มีการเรียกเก็บเงิน ค่าสมัครสมาชิก  
    (3)   ท่านได้อ่านและเข้าใจกฎ การเป็นสมาชิกของชมรมฯ เรียบร้อยแล้ว  
ท่านสามารถสมัครสมาชิก ผ่านเว็บของชมรมฯ
    เพิ่มเติม   นาย สถาพร ศรีสุนทร   ท.101 ชั้น2 ห้อง206 โทร64527,0817456222   
                       นายทะเบียนชมรมฯ      
สมัครสมาชิกใหม่ (พนักงาน กฟผ. เท่านั้น)